دستگاه بن ماری

یکی از کارهای مهم دستگاه بن ماری کنترل دقیق دما جهت آزمایش های آنزیمی و انعقادی است.