دستگاه بن ماری

از دستگاه بن ماری برای ذوب و گرم کردن موارد مورد آزمایش استفاده می شود.