دستگاه آب مقطر گیری

برای خالص سازی آب و تقطیر آن، تجهیزاتی استفاده می شود که شامل دستگاه های آب دیونیزه شده، دستگاه آب مقطر گیری و…