آب مقطر گیری یا آب مقطر ساز آزمایشگاهی | خرید آب مقطر گیری | فروش آب مقطر گیری

در آزمایشگاه ها برای خالص سازی آب و تقطیر آن ، از دستگاه دیونایزر ، دستگاه آب مقطر گیری آزمایشگاهی و فیلترهای آزمایشگاهی استفاده می شود