بورت اتوماتیک | خرید بورت اتوماتیک | فروش بورت اتوماتیک

بورت اتوماتیک که با نام automatic burette شناخته می شود نوعی از بورت های آزمایشگاهی می باشد