ظرف شیشه ای بورت

بورت یکی از ظروف شیشه ای برای حجم سنجی در آزمایشگاه است، بورت به شکل یک استوانه بسیار باریک و دراز شیشه ای با درجه بندی است