کندانسور

از کندانسور برای تغییر از یک حالت فیزیکی ماده استفاده می شود.