دستگاه دین استارک

از دستگاه دین استارک برای جدا سازی آب از راکتور استفاده می شود.