قیف ایمهوف محفظه ای می باشد که به منظور دریافت و پردازش فاضلاب مناسب می باشد و از آن برای شفاف سازی فاضلاب استفاده میکنند…