بالن کجلدال

از بین تمامی راه های معمول تست آزمایشگاهی ، در روش کجدال که به منظور تشخیص نیتروژن صورت می گیرد ، بالن کجلدال جوش در معرض شدید ترین مقدار استفاده از حرارت و مواد شیمیایی قرار می گیرد