یپت مدرج

پیپت مدرج شکلی از میکرو پیپت می باشد که ساختار آن از یک لوله ی طویل شکل گرفته است که روی آن قسمت های درجه بندی شده همانند استوانه ی مدرج مشاهده می شود…