اسلاید میکروسکوپ

اسلاید میکروسکوپ برای بالا بردن دقت در آزمایشهای میکروسکوپی به کار می رود. ظرفی برای قرارگیری مواد است.