پیپت

برای اندازه گیری دقیق مایعات و خون از پیپت استفاده می شود.