پیکنومتر

پیکنومتر یا همان بطری وزن مخصوص، دستگاهی است که برای تعیین چگالی یک مایع از آن استفاده می شود و اغلب اوقات از شیشه ساخته می شود…