فلاسک ته گرد

تهِ گردِ فلاسک ته گرد باعث می شود این فلاسک گرما را به تمامی سطح مایع انتقال دهد.