پایه نگهدارنده بالن ته گرد

از این پایه برای صاف نگهداشتن بالن های ته گرد استفاده می شود