دکانتور

از دکانتور برای جداسازی مایعات مخلوط شده استفاده می گردد.