پیپت سرولوژی

پیپت سرولوژی ( یا در تعریفی دیگر پیپت انتقالی حجمی ) نوعی دستگاه کالیبره شده ی دمایی می باشد که به منظور انتقال حجم دلخواهی از مایع از یک ظرف به ظرف دیگر به کار گرفته می شود