بالن خلاء

بالن اشلنک که با اسامی بالن خلاء یا لوله ی اشلنک نیز شناخته می شود یک ظرف واکنش می باشد که به شکل معمول در شیمی حساس به هوا مورد استفاده قرار می گیرد .