ظرف های پلاستیکی

چون ظروف پلاستیکی غیرقابل شکستن می باشد، بهتر است تا جایی که امکان دارد از ظروف پلاستیکی در آزمایشگاه استفاده نمایید