الکترود ph موئین شیشه ای / منفذ باز

الکترود ph موئین شیشه ای / منفذ باز